arrow_back Elöljárószók: idő (i)

Temporale Präpositionen (Wiederholung)

Ismétlés: időbeli elöljárószók

Az elöljárószók szavakat és/vagy kifejezéseket kapcsolnak össze. Leírják az élőlények, dolgok vagy körülmények közötti kapcsolatot.

Az időbeli elöljárószavak időbeli viszonyokat fejeznek ki. A következő időbeli viszonyokat kifejező elöljárószókat már ismerhetjük.

Időpont

im + hónap/évszak (im = in + dem)

Die nächste B1-Prüfung findet im März statt.
A következő B1-es vizsgára márciusban kerül sor.

Im Sommer gibt es drei Prüfungstermine.
Nyáron három vizsgaidőpont van.

am + dátum/napszak/nap (am = an dem)

Möchten Sie an der Prüfung am 12. März teilnehmen?
Szeretne március 12-én a vizsgán résztvenni?

Die Prüfung findet am Vormittag statt.
A vizsga délelőtt van.

Am Montag können Sie ihr Zeugnis abholen.
Hétfőn átveheti az igazolást.

um + óra szerinti pontos idő

Nicos Prüfung hat um 9:00 Uhr angefangen.
Nico vizsgája 9:00-kor kezdődött.

Időtartam

ab: megadja, hogy mikor kezdődik valami (például óra szerinti időpont, hónap, év...)

Nico war ab 8:30 Uhr in der Sprachschule.
Nico reggel 8:30-tól a nyelviskolában volt.

Nico kann ab August eine Ausbildung machen.
Nico augusztustól képzésen vehet részt.

A von... bis... kifejezi, hogy mikor kezdődik és mikor ér véget valami (például óra szerinti időpont, hónap, év ...)

Die Prüfung hat von 9:00 Uhr bis 12:45 Uhr gedauert.
A vizsga 9:00-tól 12:45-ig tartott.

Der Sprachkurs dauert von Januar bis März.
A nyelvtanfolyam januártól márciusig tart.

A von... bis zum... kifejezi, hogy mikor kezdődik és mikor fejeződik be valami (dátum)

Vom 10. bis zum 15. März findet kein Unterricht statt.
Március 10 és 15 között nincs tanítás.

Az események sorrendje

vor + Dativ: kifejezi azt, ami előzőleg történt

Vor der Prüfung hat Nico gut gefrühstückt.
Nico jót reggelizett a vizsga előtt.

nach + Dativ: kifejezi azt, ami utólag történik

Nach der Prüfung möchte er sich mit seinen Freunden treffen.
A vizsga után találkozni szeretne a barátaival.

Viszonyítás a jelenhez

seit + Dativ: azt fejezi ki, hogy elkezdődött valami, és még nem fejeződött be

Selmas Familie ist seit einem Jahr in Deutschland.
Selma családja egy éve Németországban van.

vor + Dativ: azt fejezi ki, hogy mennyi idővel ezelőtt történt valami

Selma ist vor einem Jahr nach Deutschland gekommen.
Selma egy éve érkezett Németországba.

in + Dativ: azt fejezi ki, hogy egy esemény mennyi idő múlva történik meg

Selma möchte in sechs Monaten mit dem Studium anfangen.
Selma hat hónap múlva szeretné elkezdeni tanulmányait.