arrow_back Mellékmondatok (i)

Satzbau: Nebensätze (Wiederholung)

Ismétlés: a mellékmondat

A mellékmondat rendszerint nem állhat önállóan, egy fölérendelt fő- vagy mellékmondattól függ. Példa:

…, weil sie mehr Freiheit wollten.
... mert több szabadságot akartak.

Itt hiányzik egy információ. A mellékmondatot egy másik mondattal kell összekötni:

Viele Ostdeutsche haben demonstriert, weil sie mehr Freiheit wollten.
Sok keletnémet azért tüntetett, mert több szabadságot akart.

Ismétlés: a mellékmondatok típusai

Sok alárendelt mondatot bevezető szavak (alárendelő kötőszók, kérdőszók vagy vonatkozó névmások) kapcsolnak a fölérendelt tagmondathoz. Ezek különféle mellékmondatokat vezetnek be. Már ismerhetjük az alábbi típusú mellékmondatokat:

 • okhatározói mellékmondat:

  Die Fahrräder werden nicht mehr gebaut, weil es die Firma nicht mehr gibt.
  A kerékpárokat már nem gyártják, mert a cég már nem létezik.

 • feltételes mellékmondat:

  Die Menschen gehen auf die Straße und demonstrieren, wenn sie unzufrieden sind.
  Az emberek kimennek az utcára és tüntetnek, ha elégedetlenek.

 • időhatározói mellékmondat:

  Viele Produkte aus der DDR gab es nicht mehr, als die Grenze weg war.
  Sok NDK-ból származó termék már nem létezett, amikor a határ megszűnt.

  Viele Firmen aus Ostdeutschland mussten schließen, während aus Ostdeutschland und Westdeutschland ein Land wurde.
  Sok kelet-németországi vállalatot be kellett zárni, miközben Kelet-Németország és Nyugat-Németország egy országgá vált.

 • célhatározói mellékmondat:

  Yara repariert das Fahrrad, damit es wieder richtig funktioniert.
  Yara megjavítja a kerékpárt, hogy újra megfelelően működjön.

 • mellékmondat dass-al (Objektsätze):

  Nico hat in der Schule gelernt, dass Deutschland früher geteilt war.
  Nico az iskolában megtanulta, hogy Németország korábban megosztott volt.

 • függő kérdő mondat (Objektsätze):

  Ich möchte wissen, was das Wort „Wende“ bedeutet.
  Szeretném tudni, hogy mit jelent a Wende szó.

 • vonatkozó mellékmondat:

  Das Fahrrad, das Yara von Otto gekauft hat, ist ein Klapprad.
  A kerékpár, amit Yara Ottótól vásárolt, egy összecsukható kerékpár.

Ismétlés: az ige helye a mellékmondatban

A fölérendelt mondat és a mellékmondat között vessző van. A ragozott ige rendszerint a mellékmondat végén áll. Ha egy mellékmondatban egynél több ige van, a többi ige (Infinitiv, Partizip II) a ragozott ige elé kerül.

Az Infinitiv a ragozott módbeli segédige előtt előtt áll:

Die Menschen waren unzufrieden, weil sie nicht frei reisen konnten.
Az emberek elégedetlenek voltak, mert nem utazhattak szabadon.

A Partizip II a ragozott segédige elé kerül:

Yara erzählt, dass die Menschen für mehr Freiheit demonstriert haben.
Yara azt mondja, hogy az emberek több szabadságért tüntettek.

Die Räder werden nicht mehr gebaut, weil die Firma geschlossen wurde.
A kerékpárokat már nem gyártják, mert a cég bezárt.

Az elváló igekötős igék igekötője nem válik el, az egész ragozott ige a mondat végére kerül:

Yara hat versprochen, dass sie gut auf das Klapprad aufpasst.
Yara megígérte, hogy nagyon vigyáz az összecsukható kerékpárra.