arrow_back Az alany

Satzbau: Subjekt

A legtöbb német kijelentő mondat legalább egy ragozott igét és egy alanyt (Subjekt) tartalmaz. Az alany egy élőlény, dolog vagy állapot, amelyről a ragozott ige kijelent valamit. Az alany mondatban aktív, vagy az érdeklődés középpontjában áll. Satzgegenstand-nak is nevezik. Az alany általában egy főnév, egy főneves szerkezet vagy egy személyes névmás:

Die Pizza ist gut.
Jó a pizza.

Nico learnt Deutsch.
Nico németül tanul.

Ich war schon mal in Spanien.
Voltam már Spanyolországban.

Ha az alany egy névelővel álló főnév, akkor a névelő alakjai a következők lehetnek:

hímnem der/ein
nőnem die/eine
semleges nem das/ein
többes szám die/-

Ezt a formát alanyesetnek nevezik (Nominativ).

Az alany a Wer? (ki?) vagy Was? (mi?) kérdésre válaszol (wer a személyekre, was pedig nem személyekre, például állatokra vagy dolgokra vonatkozóan), és meghatározza a ragozott ige alakját.


Nyelvtani kifejezések németül:

das Subjekt (alany): Az alany egy tárgy, élőlény vagy körülmény, ami a mondatban valamilyen aktivitást fejt ki, vagy az érdeklődés középpontjában áll. Az alany általában egy főnév vagy egy névmás.

A főnévnek különböző funkciói lehetnek egy mondatban. Például lehet alany vagy tárgy (Object). A főnév alakja a funkciójától függően változhat. A változást azonban a névelő formáján ismerhetjük fel a legjobban. A németben négy különböző formát vagy kategóriát különböztetnek meg, amelyeket eseteknek (Kasus vagy Fälle) nevezünk.

Ezek közül az egyik eset az alanyeset (Nominativ).

der Nominativ (alanyeset): Az alany mindig alanyesetben van. A névelők alakjai: der/ein, die/eine, das/ein, die/-.